هفده مرد انگلیسی مسموم

زنی هفتاد و دو ساله پس از سفری هجده روزه با کشتی به بندر ناپل می رسد. او از معدود افرادی است که برای انجام مراسم عشای ربانی حضور پیدا می کند. او نذر کرده است که اگر خداوند وسایل سفرش به رم برای دیدن پاپ را فراهم کند سراسر عمر لباس تمام قد بپوشد و حال تصور می کند که دیگر به آرزویش رسیده است...

MON COEUR D
22
3279