داستان کوتاه "این مرد و زن"

این مرد و زن توی اتومبیل عجیبی نشسته اند. اتومبیل حدود 320 هزار فرانک برایشان تمام شده. جالب این است که مرد در نمایشگاه اتومبیل فقط درمورد قیمت آرم مخصوص اتومبیل کمی دچار تردید شد. برف پاک کن سمت راست بد کار می کند. این موضوع بسیار آزاردهنده است. دوشنبه از منشی اش می خواهد با نمایشگاه اتومبیل تماس بگیرد. لحظه ای به اندام ریز نقش منشی نگاه می کند. هرگز با منشی هایش روی هم نریخته است. کار مبتذلی است و این روزها ممکن است زیاد برای آدم خرج بردارد.

MON COEUR D
22
3354