داستان کوتاهی از فلورانس نایتینگل

آموزگار سر کلاس گفت: "کشتی مسافران را بر عرشه داشت؛ 
در حال گردش و سیاحت بودند. قصد تفریح داشتند.امّا، همه چیز همیشه بر وفق مراد آدمی نیست...

MON COEUR D
100
3428