عشقی بی شین بی قاف بی نقطه با صدای پگاه ماسوری

من هيچ گاه از زيبايي چهره اي يا چشمي يا نگاهي يا لبخندي اين چنين درمانده نمي شوم كه زيبايي و شكوه و بزرگي و توانايي دانستن و فهميدن روحي پيچيده و سريع

MON COEUR D
0
16