داستان ویلا‌ن‌الدوله با صدای پگاه ماسوری

ویلان‌الدوله از آن گیاهانی است كه فقط در خاك ایران سبز می‌شود و میوه‌ای بار می‌آورد كه “نخود هر آش” می‌نامند بیچاره ویلان‌الدوله این قدر گرفتار است كه مجال ندارد سرش را بخاراند؛ مگر مردم ولش می‌كنند؟ بگو دست از سرش برمی‌دارند؟

MON COEUR D
0
613