عروج نابهنگام من بعد از مرگ پدرم با صدای پگاه ماسوری

بی‌بی که مُرد، پدر گفت شما هم بروید بمیرید. من و مادر و خواهرم رفتیم که بمیریم

MON COEUR D
0
28