کلاغ پر گنجشک پر با صدای پگاه ماسوری

شهروزی را دیده بودی؟ چشم‌های وق‌زده و دهان بزرگش را که همیشه وقت حرف زدن کف می‌کرد؟ حتماً دیده بودیش... حتماً اجازه داده بودی مثل آن مرد با چشم‌های هیزش، سر تا پات را برانداز کند

MON COEUR D
0
1320