داستان خسرو با صدای پگاه ماسوری

خسرو بی میل نبود که دنبال موسیقی برود، ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت؛ به قول خسرو اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه‌سازی که همه قبیله من عالمان دین بودند خسرو هم با آن که خودرو و خودسر بود، اندرز مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنید و پی موسیقی نرفت

MON COEUR D
0
771