قول عجیب رامسین کبریتی/آیا روح صابر در ستایش چهار حضور خواهد داشت؟

سرنا_رامسین کبریتی گفت: اگر فصل چهارم ساخته شود و من در ایران باشم- که قطعا هستم- حتما در سریال خواهم بود.