تنها راه حل زنده ماندن سالن های قدیمی به روایت یک سینمادار

سرنا_رئیس انجمن سینماداران معتقد است، آنچه ممکن سینماهای قدیمی و تک سالنی را به تعطیلی بکشاند، بیشتر نبود فیلم خوب در اکران عمومی است.