این نیز بگذرد

حکایتی از عطار نیشابوری از زبان شخصیت شلدون کوپر در سریال بیگ بنگ تئوری

116

نظرات خود را با ما در میان بگذارید